Clicky

Muzeum Wojska Polskiego

Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Wojska Polskiego powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne.

Otwórz jak zwykle

Wojsko Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII wiekuCharakteryzując wojskowość polską XVI i XVII w. posługujemy się termine...
06/01/2023

Wojsko Rzeczypospolitej przełomu XVI i XVII wieku

Charakteryzując wojskowość polską XVI i XVII w. posługujemy się terminem „staropolska sztuka wojenna”.

Kształtowała się ona w wyniku licznych reform, doświadczeń wojennych oraz nowinek technicznych i taktycznych, zaczerpniętych zarówno z wojskowości zachodniej, jak i wschodniej Europy.

Jedną z cech staropolskiej sztuki wojennej było oparcie się na taktyce, którą można określić we współczesnej terminologii wojskowej angielskim terminem: „combined arms” czyli połączonych rodzajów broni. W celu uzyskania maksymalnej przewagi nad przeciwnikiem wykorzystywano zalety oddziałów każdego rodzaju, niwelując ich słabe punkty. Np. siła ognia artylerii i piechoty, zapewniała osłonę ogniową jeździe, a mobilność i siła przełamującej szarży jazdy, zapewniała piechocie i artylerii odpowiednią osłonę przed atakiem wrogiej kawalerii.

Dominującą rolę w polsko-litewskich armiach pełniła jazda. Wynikało to z rycerskiej tradycji szlachty, ale również z geografii rozległego i nierównomiernie zaludnionego terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jednak nawet słynna husaria, której zwykle oddawano palmę pierwszeństwa w pochwałach za skuteczność w walce, bez wsparcia ogniowego piechoty, artylerii czy innych typów jazdy nie byłaby w stanie sama odnosić tak oszałamiających sukcesów.

Można przywołać jako przykład bitwę pod Kircholmem z 1605 r. , która uchodzi w powszechnej świadomości za wielkie zwycięstwo husarii, a w której zauważalną rolę odegrała dość nieliczna artyleria i piechota. W początkowej fazie bitwy hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz, pozorując odwrót swojej armii, sprowokował Szwedów do natarcia. Ci, nie chcąc dopuścić do ucieczki mniej licznego litewskiego wojska, sami opuścili dogodne stanowiska obronne znajdujące się na łagodnym stoku wzgórza i dostali się pod ogień hetmańskich dział i salw z rusznic piechoty. Szwedzkie armaty, pozostałe w tyle za atakującymi regimentami, nie zdołały zaszkodzić Litwinom.

Zanim do rozprawy ze szwedzkimi pikinierami i muszkieterami mogła wkroczyć husaria wspierana przez lekką jazdę, wyrównany pojedynek ogniowy z wrogą piechotą stoczyli polsko-litewscy piechurzy tzw. hajducy. Jazda hetmana Chodkiewicza w tym czasie pełniła rolę osłonową na skrzydłach,ścierając się ze szwedzką rajtarią i dopiero po odparciu dwóch rzutów jazdy przeciwnika husarze mogli bezpośrednio wspomóc własnych piechurów szarżując na szwedzką piechotę. To zadecydowało o zwycięstwie.

Polsko-litewska piechota w typie węgierskim czyli hajducy, charakteryzowali się bardzo dużą siłą ognia. Zwykle piechota zaciągana w Rzeczypospolitej była niezbyt liczna, tak było też pod Kircholmem: 1000 hajduków przeciw 8500 piechoty szwedzkiej. Na korzyść naszych oddziałów przemawiała natomiast formacja w jakiej walczyli. Po pierwsze, szwedzka piechota podzielona była na dwa rzuty, z czego tylko rzut pierwszy brał udział w starciu z hajdukami. Po drugie, szwedzcy piechurzy byli podzieleni na oddziały pikinierów i muszkieterów w stosunku mniej więcej 2 do 3. Tak więc, na 100 piechurów tylko 40 muszkieterów było uzbrojonych w broń palną, pozostałych 60-ciu to pikinierzy, osłaniający swoich towarzyszy długimi, czterometrowymi pikami przed atakami jazdy.

Dla kontrastu, na 100 żołnierzy piechoty w typie węgierskim, ok. 90 było uzbrojonych w broń palną. Jedynie tzw. dziesiętnicy, pełniący rolę podoficerów, wyposażeni byli w broń drzewcową np. berdysze, halabardy lub dardy. Różnica była także w sposobie prowadzenia ognia. Szwedzi stosowali tzw. kontrmarsz, w którym pierwszy szereg oddawał salwę, po czym wycofywał się w przerwach pomiędzy swoimi towarzyszami na tył całego oddziału, aby przeładować broń i dać miejsce do salwy kolejnym szeregom. Wymagało to żelaznej dyscypliny i wyszkolenia, ale zapewniało możliwość ciągłego ostrzału przeciwnika.

Piechota polsko-litewska w typie węgierskim stosowała inną taktykę. Żołnierze podzieleni na szeregi klękali, dzięki czemu byli trudniejszym celem do trafienia. Salwę rozpoczynała ostatnia linia ponad głowami swoich towarzyszy z poprzedzających szeregów. Następnie powstawał i strzelał kolejny szereg itd. aż wystrzelili wszyscy po kolei. Był to tzw. „napad ogniowy”. Dzięki tej taktyce można było oddać salwy w krótszych odstępach czasu, zasypując przeciwnika kulami i dezorganizując jego szyki. Nie tracono przy tym czasu na skomplikowane manewry stosowane w kontrmarszu. Używano także początkowo innego typu broni palnej; zamiast ciężkich i długich muszkietów opieranych na podpórkach czyli forkietach, hajducy używali częściej lżejszych rusznic i arkebuzów. Zapewniało to większą mobilność i elastyczność takich oddziałów, ale mogło zmniejszyć zasięg skutecznego prowadzania ognia.
W Rzeczypospolitej zaciągano także piechotę w typie zachodnioeuropejskim, przypominającą tę walczącą po stronie Szwecji. Szczególnie modna była w czasach króla Władysława IV Wazy. Starano się także pogodzić zalety jazdy i piechoty, wprowadzając oddziały dragonów. Walczyli oni bronią palną w pieszych formacjach, ale konno przemieszczali się na pole bitwy i prowadzili pościg za wrogiem. Innym typem jazdy na żołdzie Rzeczypospolitej była rajtaria, często nazywana arkebuzerią z racji używanej broni palnej czyli arkebuzów, półhaków i różnych pistoletów, z których strzelano siedząc w siodle. Gwardię królewską pierwszych Wazów stanowili arkebuzerzy noszący tzw. zbroje trzyćwierciowe i czarne płaszcze. Były to jednostki tzw. autoramentu cudzoziemskiego, do których zaliczała się także „armata” czyli artyleria. W oddziałach tych komendy wydawano w języku niemieckim i stosowano się do regulaminów i taktyki wojskowej opracowywanej na zachodzie Europy. Oficerami byli często fachowcy z Niderlandów, Szkocji, krajów niemieckich czy Francji.
Szczególną rolę w autoramencie narodowym pełniła natomiast husaria – jazda przełamująca, której szarże przy użyciu długich kopii sięgających nawet 6 m rozstrzygały wiele bitew toczonych w tym okresie. Rolę pomocniczą dla husarii pełniła jazda pancerna, nazywana tak od kolczug czyli pancerzy noszonych przez żołnierzy tej formacji. Określano ją także mianem kozackiej lub petyhorskiej. Lekkim typem jazdy, której żołnierze nie nosili uzbrojenia ochronnego a dosiadali lekkich i rączych koni była tzw. jazda wołoska lub tatarska, a także słynni lisowczycy. Były to oddziały w których najchętniej służyła szlachta i reprezentowały tradycje wojenne zaczerpnięte z wojskowości południa i wschodu Europy m.in. Węgier, Wołoszczyzny (dzisiaj Rumunia), Turcji czy Krymu.

Łącząc w sobie najlepsze cechy wojskowości europejskiej i orientalnej, a także wypracowując własne unikalne koncepcje, strategię i taktykę, wojska Rzeczypospolitej były w stanie walczyć i niejednokrotnie wygrywać w bitwach z o wiele liczniejszym przeciwnikiem: ze Szwedami pod Kircholmem w 1605 r., z Rosją pod Kłuszynem w 1610 r. czy z Turkami pod Chocimiem w 1621 r.

tekst: Tomasz Szumański / MWP

Szanowni Państwo!Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zostaje zamknięte!W związku z przenosinami do nowo powstałego gmach...
04/01/2023

Szanowni Państwo!
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zostaje zamknięte!

W związku z przenosinami do nowo powstałego gmachu Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej i planowanego otwarcia wystawy inauguracyjnej w sierpniu 2023 r. siedziba główna naszego Muzeum przy al. Jerozolimskich 3 będzie otwarta dla zwiedzających tylko do 31 stycznia.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej ekspozycji stałej, wystaw czasowych oraz parku plenerowego – to ostatnia okazja do obejrzenia naszego Muzeum w dotychczasowej formie przed przeprowadzką na Cytadelę.

Pozostałe oddziały MWP: Muzeum Katyńskie, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej i Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu będą funkcjonowały bez zmian.

fot. A. Uriasz / MWP

3 stycznia 1795 r. miało miejsce podpisanie trzeciego traktatu rozbiorowego przez Austrię i Rosję.Kryzys polityczno-ustr...
03/01/2023

3 stycznia 1795 r. miało miejsce podpisanie trzeciego traktatu rozbiorowego przez Austrię i Rosję.

Kryzys polityczno-ustrojowy państwa polskiego w XVIII wieku doprowadził kolejno do trzech rozbiorów ziem wchodzących w skład Rzeczpospolitej za czasów ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Wzięły w nich udział mocarstwa sąsiadujące z Polską: Prusy, Austria i Rosja. Mimo podjętej przez króla i społeczeństwo głębokiej próby reformy kraju na przełomie lat 80. i 90., która zaowocowała uchwaleniem drugiej na świecie (po amerykańskiej) konstytucji, interwencja rosyjska w 1792 r., ewoluująca w polsko-rosyjski otwarty konflikt zbrojny (tzw. wojna w obronie Konstytucji 3 maja) oraz stłumienie powstania kościuszkowskiego (w 1794 r.) doprowadziły do przeprowadzenia ostatniego, trzeciego rozbioru.

Pierwsze porozumienie w sprawie podziału kadłubowego państwa zawarły Rosja i Austria. 24 października 1795 r. podobny układ zawarły Rosja i Prusy. W wyniku tych traktatów resztę ziem zagarnęło Królestwo Prus, a Rzeczypospolita zniknęła z mapy Europy na 123 lata.

"Kołacz trzech króli", alegoria rozbiorów Polski, miedzioryt domniemanego autorstwa Nicolasa Noëla Le Mire'a - na podstawie rysunku Jeana-Michela Moreau'a wykonanego i kolportowanego anonimowo po całej Europie już w kilka miesięcy po I rozbiorze Polski. Zakazanego w szeregu państw a mimo tego bardzo popularnego, znajdującego licznych naśladowców (patrz m.in. niemiecka wersja pędzla Johannesa Nilsona)

Życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Pragniemy, by był to czas na pozytywne zmiany i sukcesy, budują...
31/12/2022

Życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Pragniemy, by był to czas na pozytywne zmiany i sukcesy, budujące wspólną przyszłość. Jednocześnie dziękujemy i doceniamy za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i serce, którym dzielicie się Państwo z nami na co dzień.

30/12/2022

Z okazji przypadającej w tym roku 80-tej rocznicy powstania Armii Krajowej zapraszamy Państwa do obejrzenia ostatniego rocznicowego odcinka serii poświęconej tematyce działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

W odcinku naszą uwagę skupiliśmy na konspiracyjnej produkcji broni dla Armii Krajowej. Na ekspozycji naszego Muzeum znajduje się unikat: oryginalny warsztat do gwintowania luf używany przez konspiratorów do produkcji pistoletów maszynowych Sten wraz z całym zespołem narzędzi i prefabrykatów. Warsztat ten był zlokalizowany w fabryce mebli „Konrad, Jarnuszkiewicz i S-ka” na ulicy Grzybowskiej w Warszawie. W trakcie okupacji Niemcom nie udało się go odnaleźć, dostarczał armii krajowej uzbrojenie i został ukryty dopiero pod koniec powstania warszawskiego. Po wojnie w roku 1947 w trakcie odgruzowywania wysadzonej przez Niemców fabryki odnaleziono warsztat wraz z całym osprzętem, który został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego przez członków zespołu, którzy pracowali przy nim w trakcie okupacji.

Realizacja:
R. Matuszewski, A. Uriasz, T. Szumański / MWP

Szabla upominkowa gen. Edwarda Rydza – Śmigłego Prezentowana szabla jest orężem zdobycznym, pochodzącym z wojny polsko –...
30/12/2022

Szabla upominkowa gen. Edwarda Rydza – Śmigłego

Prezentowana szabla jest orężem zdobycznym, pochodzącym z wojny polsko – bolszewickiej. Pierwotna oprawa rękojeści została usunięta i zastąpiona nową, odlaną w srebrze przez złotników Lwowskich.

Szabla stanowiła prezent od byłych żołnierzy Małopolskiego Oddziału Armii Ochotniczej, stąd pośrodku głowni wyryty został napis: "Marszałkowi Polski / Edwardowi Śmigłemu Rydzowi / w dowód wierności żołnierskiej / byli żołnierze Małop. Oddz. Armii Ochotniczej", i wręczona w dniu jego mianowania na Marszałka Polski.

Głownia szabli zapożyczona prawdopodobnie od szabli rosyjskiej, wykonana została ze stali, następnie polerowana, obustronnie szlifowana w szerokie zbrocze sięgające do sztychu. Grzbiet jest płaski, z obosiecznym piórem i sztychem przygrzbietowym. Na zewnętrznym płazie u nasady widoczny jest trawiony monogram cara Mikołaj II Romanowa „H / II”. Z kolei na wewnętrznym płazie wyryte zostały ukośnie miejscowości bitew: "Barszczowice/ Betz Brody/ Busk/ Chodeczków/ Derewlany/ Dmytrów/ Horodyszcze/ Kamionka Strojo/ Kozłów/ Krystynopol/ Krzywe/ Laszki Królew./ Mosty Wielk./ Pikutowice/ Pińsk/ Połonice/ Rakołaty/ Radzymin/ Ruda Siel./ Sokal/ Spas/Stary i nowy/ Konstantynów/ Stojanów /Streptów/ Toporów/ Turzyska/ Witków/ Zadwórze/ Zasław/ Żurawniki".

Cała rękojeść pokryta jest srebrem, zamknięta, kabłąkowa. Jelec z przednim, prostym ramieniem, załamanym pod kątem prostym, przechodzi w kabłąk. Z kolei kabłąk przy głowicy jest rozszerzony i zawinięty w opuszczoną "tulejkę". W jego górnej części wyryte zostały ozdobne inicjały „ESR” (Edward Śmigły Rydz).

Trzon rękojeści z głowicą w kształcie figury lwa, który przednimi łapami oparty jest o górny koniec kabłąka, a dolnymi łapami usytuowany na jelcu. Jego ogon na końcu jest zagięty i tworzy tylne ramię jelca.

Dolne wąsy jelca w kształcie tarczek u dołu trójkątnie ściętych. Na zewnętrznych wąsach wyryta została data "11/XI", na wąsie wewnętrznym rok "1936".

Ponadto na jelcu po wewnętrznej stronie wybite zostały dwie cechy próby srebra: owalna z głową kobiety w chustce. Po jej lewej stronie widnieje cyfra 3 określająca wartość srebra, a po prawej stronie niewielka litera L odnosząca się do urzędu probierczego we Lwowie).

Do szabli dołączona została pochwa wykonana z blachy stalowej, niklowanej, z dwiema ryfkami o ruchomych kółkach nośnych. Szyjka pochwy jest kanelowana, mocowana na wcisk. Na zewnętrznej stronie płaszcza pochwy, pomiędzy ryfkami, można dostrzec nałożoną odznakę pamiątkową, a dokładniej Krzyż Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej. Krzyż ten jest pięcioramienny, wykonany z blachy miedzianej, na którego ramionach widniej rok „1920 /M/O/A/O”. Pośrodku krzyża umieszczony został srebrny orzeł w koronie. Poniżej odznaki pamiątkowe widnieją dwie nałożone na siebie buławy marszałkowskie.

Wymiary:
długość szabli: 97cm;
długość głowni: 82cm
długość szabli w pochwie: 103cm
krzywizna głowni: 32 mm
długość rękojeści: 15cm
masa szabli: 890g
masa szabli w pochwie: 1680g

fotografie: M. Skonieczny / MWP
grafiki: A. Uriasz / MWP

27 grudnia 2022 roku przypada 104. rocznica wybuchu jedynego zwycięskiego zrywu narodowo-wyzwoleńczego – Powstania Wielk...
27/12/2022

27 grudnia 2022 roku przypada 104. rocznica wybuchu jedynego zwycięskiego zrywu narodowo-wyzwoleńczego – Powstania Wielkopolskiego

Przyczyną wybuchu było przybycie w dniu 26 grudnia 1918 r. do Poznania Ignacego Paderewskiego, który powracając do Polski, wbrew woli władz niemieckich, w drodze do Warszawy postanowił zatrzymać się w stolicy ówczesnej Prowincji Poznańskiej wchodzącej w skład nowopowstałej Republiki Weimarskiej. Punktem kulminacyjnym jego pobytu było wygłoszenie patriotycznego przemówienia do licznie zgromadzonych Polaków przed hotelem „Bazar”, które skończyło się wielką patriotyczną manifestacją, wywieszaniem polskich, amerykańskich, angielskich i francuskich flag.

W odpowiedzi następnego dnia Niemcy urządzili w centrum Poznania paradę wojskową, podczas której uczestnicy zrywali i deptali wywieszone polskie i koalicyjne flagi, demolowali lokale i budynki należące do polskich instytucji. Agresywne postępowanie Niemców wywołało stanowczy opór Polaków, doszło do gwałtownych starć i zamieszek, następnie zaciętych walk podjętych przez oddziały Straży Ludowej oraz Służby Straży Bezpieczeństwa, kierowanej przez członków konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego.

W wyniku działań zbrojnych Polakom udało się do końca grudnia 1918 r. zdobyć i opanować najważniejsze obiekty infrastruktury o charakterze strategiczno-militarnej, między innymi: budynek Prezydium Policji (w walkach o ten gmach został śmiertelnie ranny pierwszy powstaniec wielkopolski Franciszek Ratajczak), Cytadelę, Fort Grolmann, Arsenał, Dworzec Główny oraz fortyfikacje miejskie.

Wielkim sukcesem powstańców wielkopolskich było zdobycie lotniska Ławica, na którym w ręce Polaków wpadła olbrzymia ilość niemieckiego lotniczego sprzętu wojskowego (w tym kilkaset samolotów myśliwskich, balonów i słynnych sterowców Zeppelin).

W styczniu 1919 r. do Wielkopolski przybył były dowódca I Korpusu Polskiego na Wschodzie gen. Józef Dowbor-Muśnicki, który objął funkcję wodza naczelnego powstania, wraz z nim przybyli jego byli podkomendni - polscy oficerowie służący w dawnej armii carskiej, którzy pomogli w reorganizacji wojsk wielkopolskich. Dzięki temu ochotnicze oddziały powstańcze zostały wkrótce przekształcone w regularne wojsko – Armię Wielkopolską.

W ciągu kilku miesięcy zaciętych i ciężkich walk powstańcy wielkopolscy opanowali prawie całą ówczesną Prowincję Poznańską oprócz jej północnych obszarów (Bydgoszcz i Piła) i południowo-zachodnich terenów (Leszno i Rawicz).

Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze na skutek zdecydowanej interwencji francuskiej, a zwłaszcza marszałka Focha, który wykorzystując bezsilność militarną wymusił na Niemcach, warunki porozumienia z aliantami o zawieszeniu broni i zakończeniu działań wojennych na frontach I Wojny Światowej oraz objąć warunkami zawartymi w Compiegne w dniu 11 listopada 1918 r. Prowincję Poznańską

Akwarela - Scena z walk o oswobodzenie Poznania. Atak na prezydium Policji niemieckiej. Śmierć Ratajczaka i Andrzejewskiego, 27.XII.1918 r. - Leon Prauziński,1918 (koloryzowana)


23/12/2022
W dniu 21 grudnia 1944 gen. Leopold Okulicki ps. ,,Niedźwiadek” został Komendantem Głównym Armii Krajowej i przeprowadzi...
21/12/2022

W dniu 21 grudnia 1944 gen. Leopold Okulicki ps. ,,Niedźwiadek” został Komendantem Głównym Armii Krajowej i przeprowadził organizację przez najbardziej krytyczny moment. Pełnił tę funkcję do 19 stycznia 1945 r., kiedy to wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej i zwolnił żołnierzy z przysięgi.

W marcu 1945 r., został zaproszony wraz z członkami Delegatury Rządu na Kraj na pertraktacje polityczne. W wyniku prowokacji NKWD, został aresztowany 27 III 1945 r. w Pruszkowie razem z 15 innymi przywódcami AK i Polskiego Państwa Podziemnego i wywieziony do Moskwy.

Oskarżony w sfingowanym procesie o przestępstwa na zapleczu frontu sowieckiego w Polsce, w dniu 21 czerwca 1945 r. został skazany w "procesie szesnastu" na 10 lat więzienia „Za terror, dywersję, szpiegostwo wobec Armii Czerwonej”. Oficjalna sowiecka wersja wydarzeń podaje, że zmarł 24 XII 1946 r. na skutek zawału serca i paraliżu. Zwłoki spopielono.

Grafika: A. Uriasz / MWP
obraz: B. Wyczółkowska

Można już  podziwiać nasz nowy nabytek -  transporter gąsiennicowy Universal Carrier MK II. Dostępny jest dla zwiedzając...
18/12/2022

Można już podziwiać nasz nowy nabytek - transporter gąsiennicowy Universal Carrier MK II.
Dostępny jest dla zwiedzających w kazamacie nr 6 w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej na warszawskiej Sadybie. Zapraszamy!

Zakup, dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie Rozbudowa Zbiorów Muzealnych.
Zadanie: zakup transportera gąsiennicowego Universal Carrier MK II z okresu II Wojny Światowej.

Zdjęcia: A. Uriasz / MWP

17/12/2022

Mamy dla Państwa jeszcze kilka ruchomych obrazków.
W roli głównej nasz nowy nabytek Universal Carrier Mk. II

Pojazd jest dla Państwa dostępny w kazamacie nr 6 w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej oddziale Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Sadybie.

Wzbogaci on przygotowywaną wystawę poświęconą Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie.

Zakup, dofinansowano ze środków Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie Rozbudowa Kolekcji Muzealnych.

Zadanie: zakup transportera gąsiennicowego Universal Carrier MK II z okresu II Wojny Światowej.

Realizacja:
A. Uriasz / MWP
R. Kwiatkowski / MPTWŚwiąteczny prezent Muzeum Wojska PolskiegoBrytyjski transporter gąsiennicowy Universal Carrier Mk. II już w naszych zbio...
16/12/2022

Świąteczny prezent Muzeum Wojska Polskiego
Brytyjski transporter gąsiennicowy Universal Carrier Mk. II już w naszych zbiorach.

Zakupiony egzemplarz zmontowano w marcu 1941 r. w Kanadzie, w której podczas wojny wyprodukowano blisko 29.000 pojazdów tego typu.

Universal Carrier Mk. II, to transporter opancerzony, który w zależności od wyposażenia był pojazdem rozpoznawczym, transportowym, łącznikowym lub wozem dowodzenia. W akcji używano ponadto maszyn uzbrojonych w miotacz płomieni (Ronson lub Wasp) oraz w 3-calowy moździerz Mk. I.

Był to przypuszczalnie najliczniej produkowany pojazd pancerny II wojny światowej.

Matematyka podpowiada nam nawet coś więcej.
W Wielkiej Brytanii wytworzono ok. 68 000 pojazdów tego typu. Kolejne ponad 50 000 zmontowano w brytyjskich dominiach i w USA, co czyni go jednym z najczęściej produkowanych wozów bojowych wszechczasów.

Używany był w działaniach zbrojnych na wszystkich teatrach wojny. Nie tylko przez Aliantów, ale także przez ich przeciwników. Np. Niemcy z ok. 60 przechwyconych pojazdów wykorzystali większość bojowo, m.in. w charakterze niszczycieli czołgów (zestaw trzech panzerschrecków) a pojazdy tego typu zostały na tyle dobrze przez nich zapamiętane, że po wojnie w 1956 r. Bundeswehra dokonała zakupu ok. 200 kolejnych maszyn tego typu. Japończycy z kolei użytkowali transportery zdobyte w Hong-Kongu, Singapurze oraz na wyspie Luzon. Jako ciekawostkę warto odnotować, że te ostatnie, wykorzystane przez Amerykanów do obrony Filipin pochodziły, podobnie jak egzemplarz zakupiony przez muzeum - z tej samej firmy Ford Motor Company w Ontario w Kanadzie.

Od wiosny 1941 r. transportery Universal Carrier używane były w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w ilości ok. 1600 szt. (m.in. w Brygadzie Strzelców Karpackich (SBSK) operującej w Afryce Północnej, w 2 Korpusie walczącym w Italii i w 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka na szlaku od północnej Francji, przez Belgię po Holandię do niemieckiej bazy morskiej w Wilhelmshaven).

Pojazdy pancerne tego typu użytkowało również Ludowe Wojsko Polskie. Sowieci bowiem w ramach Lend-Lease otrzymali ok. 2560 wozów (1212 z Wielkiej Brytanii, 1348 z Kanady) spośród których co najmniej 52 maszyny przekazali następnie między sierpniem 1944 r. a styczniem 1945 r. głównie jednostkom 2 Armii Wojska Polskiego.

Zakup, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie Rozbudowa Zbiorów Muzealnych.
Zadanie: zakup transportera gąsiennicowego Universal Carrier MK II z okresu II Wojny Światowej.

Tekst: J. Jabłoński / MWP
Zdjęcia: A. Uriasz / MWP

Z wielkim żalem informujemy o odejściu Profesora Zbigniewa Wawra, Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w latach...
13/12/2022

Z wielkim żalem informujemy o odejściu Profesora Zbigniewa Wawra, Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w latach 2012-2016, który od kilku lat zmagał się z ciężką chorobą.
Zapisał się w historii naszego Muzeum jako współorganizator wielu wspaniałych wystaw czasowych, autor publikacji naukowych oraz artykułów i programów popularyzujących historię. Specjalizował się w zagadnieniach związanych z II wojną światową. Szczególnie bliskie były mu dzieje zmagań Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wypełniając swoją misję w Muzeum Wojska promieniował niespożytą energią i zaangażowaniem. Będzie nam bardzo brakowało Jego optymizmu i niezłomnego hartu ducha.
Z bólem serca żegnają profesora Zbigniewa Wawra
Dyrekcja Muzeum oraz pracownicy, koleżanki i koledzy.

Zakup transportera gąsiennicowegoUniversal Carrier MK II z okresu II wojny światowej Już niedługo nasze zbiory powiększą...
13/12/2022

Zakup transportera gąsiennicowego
Universal Carrier MK II z okresu II wojny światowej

Już niedługo nasze zbiory powiększą się o oryginalny - brytyjski gąsienicowy, lekki transporter opancerzony z okresu II wojny światowej Universal Carrier.

Universal Carrier MK II, to lekki transporter opancerzony, który w zależności od wyposażenia był pojazdem rozpoznawczym, transportowym, łącznikowym lub wozem dowodzenia. Był to najliczniejszy aliancki pojazd opancerzony II wojny światowej.

Używany był w działaniach zbrojnych na zachodnim teatrze działań (np. Afryka, Italia, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy). Sprzęt takich wzorów używany był w Polskich Siłach na Zachodzie w ilości ok. 1600 szt. (w Brygadzie Strzelców Karpackich, w 2 Korpusie w Italii i w Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka na szlaku od północnej Francji, przez Belgię, Holandię do niemieckiej bazy morskiej w Wilhelmshaven).

Bliżej przedstawimy Państwu ten pojazd, już niebawem.

Zakup, dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach
programu własnego Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie Rozbudowa Zbiorów Muzealnych.

Adres

Aleja Jerozolimskie 3
Warsaw
00-495

Godziny Otwarcia

Środa 10:00 - 16:00
Czwartek 10:00 - 16:00
Piątek 10:00 - 16:00
Sobota 10:00 - 16:00
Niedziela 10:00 - 16:00

Strona Internetowa

Ostrzeżenia

Bądź na bieżąco i daj nam wysłać e-mail, gdy Muzeum Wojska Polskiego umieści wiadomości i promocje. Twój adres e-mail nie zostanie wykorzystany do żadnego innego celu i możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Skontaktuj Się Z Firmę

Wyślij wiadomość do Muzeum Wojska Polskiego:

Widea

Kategoria


Komentarze

26 września 2022 r. o godz. 12.00 w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbędzie się promocja albumu fotograficznego dotyczącego historii ORP "Błyskawica" - Jednostki odznaczonej Orderem VIRTUTI MILITARI🥇🇵🇱

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Wojsko Polskie Muzeum Wojska Polskiego
🔎 ZAGADKOWE MUZEA W WARSZAWIE 🔍

Już jest! po warszawskich muzeach, ale nie taki zwyczajny!

Aleksandra Artymowska, która stworzyła go w ramach stypendium artystycznego Miasto Stołeczne Warszawa, nie tylko uchwyciła piękno każdego z muzeów za pomocą ilustracji, ale również zaplanowała dla najmłodszych liczne atrakcje, w tym zagadki, zarówno do rozwiązywania przy lekturze książki w domu, jak i w trakcie odwiedzin w warszawskich muzeach!

Również i nasze Muzeum znalazło się wśród szczęśliwych bohaterów tego przewodnika! Możecie znaleźć je na stronach: 34-35, a samą książkę w muzealnej kasie.

Cena: 40 zł.

👧 Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 6.

Lista muzeów, które znalazły się w przewodniku:

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek / Museum of Dollhouses, Games and Toys
Państwowe Muzeum Etnograficzne
Muzeum Ewolucji
Muzeum Farmacji
Muzeum Geologiczne
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Neon Muzeum
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Warszawy
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Stacja Muzeum
Zamek Królewski w Warszawie

Hołd oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego - Ofiarom sowieckiej agresji i zbrodni - przed Epitafium Katyńskim w asyście Wojska Polskiego.
Następnie, wraz z delegacją Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 , złożyłem kwiaty w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej - Ofiarom sowieckiej napaści na Polskę 17.09.1939. Policjanci byli bezwzględnie zwalczani przez sowieckiego agresora.
Ministerstwo Obrony Narodowej, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie, Dowództwo Garnizonu Warszawa/ Command of Warsaw Garrison, Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r."
czy możesz pomóc zidentyfikować i krótko opisać te odznaki? Z góry dziękuję.
Repost od Wydawnictwo Kropka

💥Już w księgarniach!💥
W którym muzeum znajduje się szkoła dla szczurków? Kim jest Dyzio i gdzie go spotkacie? Gdzie polscy naukowcy znaleźli jaja dinozaurów?
Odpowiedzi na te pytania udzieli Wam książka "𝗭𝗮𝗴𝗮𝗱𝗸𝗼𝘄𝗲 𝗺𝘂𝘇𝗲𝗮 𝘄 𝗪𝗮𝗿𝘀𝘇𝗮𝘄𝗶𝗲" Aleksandry Artymowskiej.
Polecamy ją dzieciom od lat 6.

Dzięki tej książce zobaczycie, co kryje się w skamieniałościach sprzed tysięcy lat i fiolkach dziewiętnastowiecznych lekarstw. Poznacie tajemnice tkwiące w szkieletach dinozaurów, średniowiecznych zbrojach i indonezyjskich maskach!
➡️ https://bit.ly/MuzeaWwarszawie

Książka zawiera dwa rodzaje zadań: część z nich przeznaczona jest do rozwiązania w samej książce, a część do zabawy w trakcie wizyty w muzeum.
To porządna porcja wyzwań, wiedzy, zagadek, przygód i ‒ przede wszystkim ‒ świetnej zabawy!

❗️Książka powstała w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy.

.
.
.
.
.
.
.Miasto Stołeczne Warszawa
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka Neon Muzeum Stacja Muzeum Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Warszawy Państwowe Muzeum Etnograficzne Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek / Museum of Dollhouses, Games and Toys Muzeum Ziemi w Warszawie Muzeum Farmacji Im. Mgr A. Leśniewskiej Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Geologiczne Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Dziś premiera mojej książki "Zagadkowe Muzea w Warszawie" wydanej przez Wydawnictwo Kropka ❤

Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od lat 6.
Książka powstała w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa.
Do kupienia 👉🏻 https://bit.ly/MuzeaWwarszawie

.

My puzzle book about Warsaw museums is out today!

.
.
.
.
.
.


Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka Neon Muzeum Stacja Muzeum Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Warszawy Państwowe Muzeum Etnograficzne Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek / Museum of Dollhouses, Games and Toys Muzeum Ziemi w Warszawie Muzeum Farmacji Im. Mgr A. Leśniewskiej Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Geologiczne Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk
Repost od ❤

"Czy zwiedzanie muzeum można zamienić w przygodę?? Okazuje się, że tak! - jeśli tylko zabierzecie tam ze sobą książkę Aleksandry Artymowskiej, czyli naszą kropkową nowość.

W tej przepięknie ilustrowanej książce autorka przedstawia kilkanaście wyjątkowych warszawskich muzeów - są wśród nich m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Neonów , Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka, Stacja Muzeum, Państwowe Muzeum Etnograficzne i inne.
Aleksandra Artymowska - illustrator zaprasza młodych czytelników do zabawy w tropienie wyjątkowych eksponatów i do poznawania ich fascynujących historii.

Premiera książki "ZAGADKOWE MUZEA W WARSZAWIE" już 14 września!
https://bit.ly/ZagadkoweMuzea ⏳"

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Muzeum Narodowe w Warszawie Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka Neon Muzeum Stacja Muzeum Zamek Królewski w Warszawie Muzeum Warszawy Państwowe Muzeum Etnograficzne Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek / Museum of Dollhouses, Games and Toys Muzeum Ziemi w Warszawie Muzeum Farmacji Im. Mgr A. Leśniewskiej Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Geologiczne Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

Atrakcyjny pakiet startowy, medal w kształcie... czołgu oraz grochówka z kotła na mecie😋

Coraz mniej niewiadonych związanych z organizowaną przez nas pierwszą edycją CROSS FORTECZNY Pamięci Janusza Kusocińskiego 😉

Szczegóły w artykule na eXtremalny.PL⤵️

Zapisy do biegu pod linkiem: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/368,cross-forteczny-pamieci-janusza-kusocinskiegoUrząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Muzeum Wojska Polskiego
Jesteśmy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach 😊 Zapraszamy na stoisko (B-1). Sąsiadujemy z Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Program targów 👉 https://tiny.pl/wmb8s

Do zobaczenia! 😁

*******
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w 2022 roku świętuje jubileusz 30-lecia powstania. Organizowany jest corocznie od 1992 r. w Kielcach. Tegoroczna edycja odbędzie się od 6 do 9września. Udział w jubileuszowym potwierdziło 613 wystawców. Ekspozycja zajmuje 29 650 mkw. Do Kielc przybędą przedstawiciele przemysłu obronnego z 33 państw świata, między innymi: Stanów Zjednoczonych (43 firmy), Niemiec (32 firmy), Kanady (17 firm), Izraela, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Finlandii, Korei, Włoch, czy Turcji.

to nie tylko kompleksowa prezentacja sprzętu wojskowego, ale także biznesowe spotkania i umowy zawierane pomiędzy producentami sektora obronnego z różnych kontynentów. To jedna z trzech najważniejszych wystaw sprzętu w Europie. Stanowi okazję do zaprezentowania rozwiązań opracowanych przez polski przemysł obronny szerokiemu gronu przedstawicieli zagranicznego przemysłu obronnego oraz sił zbrojnych. Od 2004 r. MSPO towarzyszy „Wystawa Narodowa”, której organizatorami wcześniej były m.in.: Niemcy, Francja, Izrael, USA, Szwecja, Słowacja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Turcja, Norwegia, Korea. W 2022 r. rolę państwa wiodącego przyjęła Turcja.

‼️CROSS FORTECZNY Pamięci Janusza Kusocińskiego JUŻ WKRÓTCE ‼️ 🏃‍♀🏃

👉 Bieg przeszkodowo-przygodowy w klimacie militarnym (5 km)
👉 17 września, Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, ul. Powsińska 13
👉 Przeszkody w postaci: czołgów, samolotów czy wozów bojowych
👉 Szereg innych przeszkód, m.in.: ostre zakręty, barierki, zasieki, górki oraz wyzwania wymagające kontaktu z zimną wodą
👉 Medale oraz pakiety startowe (m.in. koszulki) dla wszystkich
👉 Puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych (OPEN i kategorie wiekowe)
👉 Link do zapisów: https://bit.ly/3qeWiW0Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu
Cross Forteczny
Muzeum Wojska Polskiego
Zapraszamy na XXIII Wystawę Sił Zbrojnych 💥

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojsko Polskie Sztab Generalny WP Wojska Obrony Terytorialnej 1 Warszawska Brygada Pancerna 18 Dywizja Zmechanizowana 5 Pułk Chemiczny Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Sztuki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Lotnicza Akademia Wojskowa Wojska Specjalne Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Wojska Polskiego 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Ciechocinku Wojska Obrony Cyberprzestrzeni 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego 10 Opolska Brygada Logistyczna Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Zapraszamy na XXIII Wystawę Sił Zbrojnych 💥

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Wojska Obrony Terytorialnej 1 Warszawska Brygada Pancerna 18 Dywizja Zmechanizowana 5 Pułk Chemiczny Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Sztuki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Lotnicza Akademia Wojskowa Wojska Specjalne Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Muzeum Wojska Polskiego 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w Ciechocinku Wojska Obrony Cyberprzestrzeni 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego 10 Opolska Brygada Logistyczna Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
x

Inne Muzea w Warsaw (pokaż wszystkie)

Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences Museum der Erde Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences Museum der Erde Muzeum Ziemi PAN w Warszawie Muzeum Ziemi w Warszawie Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata Muzeum skautingu ve Varšavě The Fryderyk Chopin Institute 국립 프리데리크 쇼팽 인스티튜트 Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie skanseny.net Asia and Pacific Museum Asia and Pacific Museum Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce