Galleria Artedove - Firenze

Galleria Artedove - Firenze La Galleria d'arte Artedove promuove l'arte e la cultura tramite mostre, esibizioni, presentazioni, corsi ed eventi conviviali.
(2)

12/12/2023

🔺تعدادصفر نام

6 میليون
9 میليارد
12 بیليون
15 بیليارد
18 تیريليون
21 تیريليارد
24 کیزيليون
27 کیزيليارد
30 سینكليون
33 سینكليارد
36 سيزيليون
39 سيزيليارد
42 سيتليون
45 سيتليارد
48 ويتليون
51 ويتليارد
54 تيفليون
57 تيفليارد
60 ديشليون
63 ديشليارد

▫️اینارو تو این مملکت بدونیم بد نیست، دیدی فردا یکی، یک دیشلیارد اختلاس کرد بدونیم حداقل چند تا صفر داشت .
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌�‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌�‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🤔🤔ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻳﻪ ﺩﺯﺩ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ 1 ﻛﺎﺳﻪ ﺁﻟﻮﭼﻪ ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ,ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ
ﻭﺳﻂ ﻛﺎﺭﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻣﭻ ﺩﺯﺩ ﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ : ﻣﺮﺩﻙ، ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﻣﺸﺖ ﻣﺸﺖ
ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ؟ ﺩﺯﺩ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺖ
ﻣﺸﺖ ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ؟
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻣﻴﮕﻪ؛
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﻮ
ﺻﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻤﻴﺎﺩ!
ﺣﺎﻻ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﺍﺧﺘﻼﺳﻬﺎ ﭼﺮﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﯿﺸﻪ
ﺍﺧﺘﻼﺳﻬﺎ
ﭘﺪﯾﺪﻩ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺑﺎﺑﮏ ﺯﻧﺠﺎﻧﯽ ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﻓﺴﺎﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺁﺭﯾﺎ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺭﺣﯿﻤﯽ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺑﻨﯿﺎﺩ ﺷﻬﯿﺪ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ‏( × ۳۰۰ ‏) : ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﻣﺠﻤﻮﻉ : ۱۹۹٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ : ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ : ﷼ ۲٫۴۹۲٫۳۷۵٫۰۰۰
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﯽﺷﻪ ۲۴۹ ﻣیلیارد ﺗﻮﻣﺎﻥ!!!
ﺑﻌﺪ ﺍﮔﻪ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﯽ!!
ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﭘﺴﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺰﻧﯿﺪ .
ﺑﮕﻮ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺭﺳﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ،
ﮐﻼﻡ ﺣﻖ ﺩﻡ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ :. . .
ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺗﻮ ﺗﻤﻮﻡ ﮔﺮﻭﻫﺎ ﺑﺰﺍﺭﻳﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺪﻥ !!... ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﺑﺸﻦ و بفهمن چه
ﺑﻼﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻥ میﺍﻭﺭﻧﺪ

12/12/2023

(Agenzia Vista) Ecco alcuni dei momenti più emozionanti del concerto di Natale che si è tenuto al Senato domenica 10 dicembre. Ad esibirsi l''Orchestra e il ...

09/12/2023

LO SCATTO DI OGGI - Un divertente fotomontaggio ritrae Picasso, Basquiat, Warhol e Dali…
“eravamo quattro amici al bar”…

09/12/2023

Esiste un luogo, dove l’Amore ha perso.
La bellezza si è spenta.
Un luogo senza poesia, né voce.
Guidato da gente ammalata di odio.
Esiste un luogo dove la vita non c’è.
Dimenticato dal cielo.
Scavato nel buio.
Quel luogo, si chiama
guerra.
Cit.
Andrew Faber
La foto vuole rappresentare l’infanzia di ogni nazionalità strappata dalla guerra.

09/12/2023
28/09/2023
28/09/2023

SABATO 30 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE "NO AEROPORTI IN CITTA'!!
Per tutte e tutti coloro che vogliono prendere parte alla manifestazione nello spezzone del Comitato NO Comando NATO né a Firenze né altrove appuntamento alle ore 14.00 davanti alla stazione de Le Piagge su vai Lazio.

Portate con voi cartelli completando la frase "NON VOGLIAMO IL COMANDO NATO PERCHE'..."

Il nuovo aeroporto si inserisce a pieno titolo all'interno delle opere che stanno ridisegnando la Toscana come zona al servizio della NATO, della guerra e della sua economia.
Rigassificatore di Piombino, attracco di navi cariche di armi nel porto di Talamone, ristrutturazione del porto di Livorno con una banchina con le stesse funzioni, nuova base di Coltano e Camp Darby.
L'ampliamento dell'aeroporto di Firenze avrebbe, tra le altre, la funzione di liberare i cieli e le piste degli aeroporti di Pisa dal "civile" per lasciare spazio al "militare".
Questa necessità è emersa con chiarezza quando nel marzo dello scorso anno alcune casse contenenti armi dirette in Ucraina avrebbero dovute esser trasportate addirittura su un volo civile.
Furono i lavoratori addetti al carico ad accorgersene e si rifiutarono di portare a termine il lavoro.
A quel punto intervenne ENAC affermando che da quel momento sarebbero stati usati solo voli militari per carichi simili.
L'intensificazione del traffico di armi evidentemente necessita di maggiori disponibilità di spazi e infrastrutture.

Grandi opere e infrastrutture apparentemente ad uso pubblico e civile sono piegate anch'esse agli interessi legati alla guerra: è così per i porti, per le linee ferroviarie, per il ponte sullo stretto ed è così anche per gli aeroporti.
Tutto ciò non fa che aumentare i rischi per la sicurezza sia dei lavoratori di questi settori che degli abitanti delle zone interessate: ci basti pensare alla strage della stazione di Viareggio per capire ciò di cui stiamo parlando.
A questo quadro si aggiunge infine il possibile insediamento del Comando NATO nella Caserma di Rovezzano come diretta ricaduta sul nostro territorio di scelte militari e strategiche.

Il nostro Comitato è nato ed è impegnato con l’obiettivo di fermare questa scelta: per farlo abbiamo bisogno dell’organizzazione e della mobilitazione popolare.
Per questo riteniamo necessario mobilitarci ogni volta possibile affinché sia sempre più chiaro quanto la guerra "prevalga" su tutti gli altri aspetti: dalla militarizzazione delle scuole, passando per il taglio di fondi per la spesa sociale, fino appunto alla costruzione del nuovo aeroporto.

Non esiste questione, vertenza o lotta la cui specificità non entri in contrasto con la guerra su un piano più complessivo.
Per tutto questo oggi siamo in questa piazza

Per queste ragioni invitiamo tutti i presenti a dare il proprio contributo alla riuscita della manifestazione che il prossimo 4 novembre attraverserà i quartieri prossimi alla Caserma Predieri di Rovezzano contro l’ipotesi di insediamento del Comando NATO, contro la guerra e l’invio di armi al fronte e per denunciare la complicità istituzionale che sta alla base di questa scelta omertosa.

26/09/2023

🙏💖🎨

23/09/2023

Diffidate di tutti coloro nei quali è forte l'istinto di punire.

F. Nietzsche "Così parlò Zarathustra"

Collage di Robin Isely

23/09/2023
23/09/2023
23/09/2023
08/07/2023

🔺میگن انقلابتون همین بود؟ این که تموم شد.. میگیم…

🎤سارا سید

15/01/2023

Roma
Via dei Fori Imperiali
Ph Alberto Siesto Photographer

15/01/2023

Claude Monet, Il Viale alberato, 1878
Buona domenica ☀️

29/10/2022

▪️گزارش سری و مهم:

ویلاهای آنزوآتگویی چرا یکباره گران شد؟

گزارش منتشر شده از سازمان امنیت ونزوئلا در روزنامه «ال موندو» El Mondo - پای مقامات ایران در میان است

ال موندو- ۲۵ اکتبر ۲۰۲۲:
نمودارها در دفاتر املاک عجیب است. از ۸ اکتبر یکباره شاهد افزایش جدی قیمت ویلا و آپارتمان‌های لوکس در ایالت آنزوآتگویی (شمال شرق ونزوئلا-کنار دریا) هستیم. البته نه برای اجاره ویلا و آپارتمان، بلکه برای خرید!
مدیر دفتر مرکزی املاک در بارسلونا (شهر مرکز ایالات آنزوآتگویی) گفت ویلاهایی با قیمت یک میلیون و ۸۰۰هزار دلار یکباره تا دو میلیون و ۳۶۰هزار دلار هم قیمت‌گذاری شده‌اند. البته این وضعیت تنها برای ویلاها و آپارتمان‌های بزرگ و لوکس صادق است. وضعیتی که تعادل بازار مسکن را در ایالت بهم زده است.
در پیگیری خبرنگار-کارشناس ما روشن شد این وضعیت در چند ایالت ساحلی دیگر ونزوئلا هم هست. وقتی از هر کدام از املاکی‌ها پرسیدیم، جز سکوت و البته لبخند، پاسخی نگرفتیم.
اما روز ۲۲ اکتبر، یکی از مدیران دستگاه اطلاعاتی کشور حاضر شد پرده از این راز بردارد، البته به‌شرط اینکه ناشناس بماند.
او گفت موضوع بهم ریختن تعادل بازار مسکن در این ایالتها به وضعیت سیاسی-اجتماعی در ایران بر می‌گردد. ربطی بی‌ربط!‌ اما واقعی!
او گفت از حدود سه هفته پیش سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی با وزارت خارجه ونزوئلا تماس گرفت و گفت روز ۴ اکتبر یک هیات از دفتر آیت‌‌الله خامنه‌ای به‌کاراکاس می‌رسد و درخواست ملاقاتی فوری با مقامات ارشد اطلاعاتی ونزوئلا را دارد. او گفت ما می‌دانیم که مسائل محرمانه جمهوری اسلامی نه با وزارت خارجه ما،‌ بلکه با سازمان اطلاعات در میان گذاشته می‌شود.
روز ۱۱ اکتبر با هیات ۴نفره از دفتر آیت‌الله روبرو شدیم که وحید حقانیان ریاست آن را برعهده داشت. او تاکید داشت که می‌خواهد این ملاقات کاملا محرمانه باقی بماند.
حقانیان گفت وضعیت در ایران متزلزل است. عوامل غرب در حال تحریک مردم برای ساقط کردن نظام هستند. از این رو لازم است جنبه‌های احتیاطی در نظر گرفته شود.
او گفت آیت‌الله خامنه‌ای می‌خواهند بخش اعظم ویلاها و آپارتمان‌های لوکس در مناطق ساحلی ونزوئلا را خریداری کنند که پول حاصل از آن می‌تواند اقتصاد بحران زده ونزوئلا را تا حدی سامان دهد. از این رو او تاکید داشت اگر ترتیب این کار داده شود، یک معامله برد-برد است.
وقتی مبلغ مشخصی که آیت‌الله می‌خواهد هزینه کند را پرسیدیم، او گفت شما بین ۴تا ۶میلیارد دلار در نظر بگیرید.
هیات ایرانی آنگاه وارد بحث جدی‌تر شد. حقانیان گفت آیت‌الله مایل هستند که بدانند آیا در صورت اتفاقی ناگوار، کاراکاس به‌ایشان و خانواده، همچنین اعضای دفتر رهبری و مقامات ارشد دولت پناهندگی خواهد داد؟
مقام اطلاعاتی به ال موندو گفت: ما اینجا فهمیدیم معنای معامله «برد-برد»‌ که حقانیان در ابتدا گفت چیست!‌ آنها هم می‌خواهند سرمایه‌ای کلان در ونزوئلا داشته باشند، هم می‌خواهند با وارد کردن چند میلیارد دلار به اقتصاد دارای مشکل ما،‌ پناهندگی آینده خود را بخرند.
هیات ما به‌حقانیان گفت: «روشن است ما به مسئولین جمهوری اسلامی که همواره از دوستان ما بودند، همه نوع خدمات،‌ از جمله پناهندگی خواهیم داد».
حقانیان سرش را به‌آرامی جلو آورد و گفت: «درست است، درست است، اما به‌یاد داشته باشید که محمدرضا شاه هم همواره دوست نزدیک آمریکا بود، اما وقتی حاکمیت را از دست داد، کارتر نگران از مناسبات آینده با دولت جدید (یعنی ما) او را راه نداد و ما سرگردانی او را دیدیم!».
اما هیات ما تضمین داد که ونزوئلا آمریکا نیست و آیت‌الله خامنه‌ای و سایر مسئولین جمهوری اسلامی می‌توانند روی پناهندگی دائم حساب باز کنند.
چند روز بعد دستگاه اطلاعات کمیته مشترکی با وزارت مسکن گذاشت و پیش فروش ویلاها و آپارتمان‌ها آغاز شد. امری که یکباره بازار املاک کشور را برهم زد.

19/10/2022

Governo naftalina

11/10/2022

Naghib Shanbehzadeh shared a post on Instagram: "Magnifestation à Paris ". Follow their account to see 2489 posts.

10/10/2022
Meloni sono questi.altrimenti meline
06/10/2022

Meloni sono questi.altrimenti meline

Trovato su Google da www.facebook.com

Presentazione dell'installazione artistica "Il coltello è giunto all'osso" sulla situazione politica in Iran:
25/09/2022

Presentazione dell'installazione artistica "Il coltello è giunto all'osso" sulla situazione politica in Iran:

16/09/2022
11/09/2022

ما به امید زنده ایم. خوشبختانه قانون زندگی طوریه که قهرمانان مفت خوری و رکوردشکنان عمر دراز هم یه روز سر و کارشون به مرده شور و مرده شور خونه میفته و ما هم مثل مخالفین نظام پادشاهی و در قدرت موندن هر چی انگله، چه شاهیش باشه و چه شیخیش و یا.... یه روزی میتونیم از زحمتهای مرده شور های جنتی و امثالش قدردانی کنیم و محو این پارازیت های خطرناک و ضد بشری و حتی ضد حیوان و کل طبیعت از ساحت زمین رو جشن بگیرم. ما به امید اون روز زنده ایم و با بی صبری انتظارش رو میکشیم. امیدوارم این پارازیتها دسته دسته به شهادت رسیده، عروج کرده و دسته‌جمعی راهی بهشت بشن. آمین! 🙏🏼👍🏼😂😂

22/07/2022

🚖

بخشنامه اى که ديروز در مجلس تصویب شد:

در راستای اعلان بخشنامه‌ای‌ به بوتیک‌ها با مضمون: نمایش عمومی کروات و پاپیون ممنوع است. مانکن‌ها باید بدون سر باشند و برجستگی‌های بدنشان معلوم نباشد، به نظر مى رسد به زودى بخشنامه هاى زير نيز صادر خواهند شد:

*بخش‌نامه به میوه‌فروشی‌ها*
• نمایش عمومی هویج و بادمجان ممنوع است.
• آویختن موز در مقابل مغازه ممنوع است و روی لیموهای درشت و آبدار، حتما باید با پارچه ضخیم و گشاد پوشانده شود.
• خیار تنها با ارائه‌ی سند ازدواج و پس از استعلام فروخته شود.
• خیره شدن به هلو مطلقا ممنوع است.
• در پایان برنامه 5 ساله دوم میوه فروشی ها باید زنانه و مردانه شوند و خیار، بادمجان، موز و بطور كلى تمام ميوه هاى دراز، فقط به آقایان فروخته شود. کیوی نیز استثنائا فقط به آقایان عرضه خواهد شد. لیمو، طالبی، هلو (لعنة الله) و دیگر گردالی ها فقط به بانوان فروخته میشود.
• مبارزه با کاشت، داشت، برداشت و توزیع مخفیانه خیار چنبر(نعوذ بالله) به عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

*بخش‌نامه به دوچرخه‌سازی‌ها*
• باد کردن لاستیک با تلمبه ممنوع است.
• باد کردن توپ با دهان توسط زنان از اهم جرایم محسوب می شود.

*بخش‌نامه به راه آهن*
• ورود و خروج قطار به تونل ممنوع است.
• تبصره: در صورت لزوم، قطار فقط تا انتهای واگن اول به تونل وارد شود آنهم فقط یکبار. در صورت تکرار لکوموتیو ران به 60 ضربه شلاق محکوم می شود

*بخش‌نامه به فرودگاه‌ها*
• در لحظه‌ی شروع پرواز نباید نوک هواپیما بلند شود.

*بخش‌نامه لوله کشی*
• استفاده از اتصالات نری و مادگی در کنار هم ممنوع است، حتی الامکان فقط از اتصالات نری استفاده شود، در صورت لزوم به استفاده از اتصالات مادگی، پوشاندن اتصال با دولایه قیر و گونی الزامی است.
• استفاده از اتصال پستانک و اتصالات ممه ای در هیچ صو رت مجاز نبوده و با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.
• در حمام و دستشویی ها، بجای شیر مخلوط، از دو شیر مجزا با فاصله حداقل 30 سانت از هم استفاده گردد.
• در کلیه عملیات تاسیساتی از آچار شلاقی بجای آچار فرانسه استفاده شود.

*بخش‌نامه به دامداری ها*
• نگهداری دام های نر و ماده در یک طویله ممنوع است.
• دوشیدن گاو ها فقط باید توسط کارگران زن صورت پذیرد.
• هیچ ماده گاوی حق شیر دادن به گوساله های نر بالای 17 ماه را ندارد.
• خرید، فروش، تولید و نگهداری قاطر تخلف محسوب و با متخلفین برخورد خواهد شد، در صورت تولد قاطر، تحویل قاطر به همراه اسب و الاغ متخلف به مقامات ذیربط الزامی است.

بخشنامه به الكتريكي ها :
- هيچ برقكار مردي حق لخت كردن سيم را ندارد مگر قبل از كار محرم شود و حين كار در اتاق در بسته باشد.
- لخت كردن 2 سيم هم زمان مصداق توهين به شريعت است و اشد مجازات را در پى خواهد داشت.
- فرو كردن 2 شاخه در پريز ممنوع است حتي براي اقوام آقاى اديسون (لعنت الله عليه)
- استفاد از چسب برق با رنگهاي جيق و رنگ هايى كه جلب نظر نمايد مخصوصا قرمز ممنوع است.
- كما فى السابق برق + و – بايد از هم جدا باشند و حتي المقدور با دو رشته سيم جدا با فاصله حداقل 30 سانتيمتري مورد استفاده قرار گيرند. گزارش هر نوع اتصالى مبنى بر برخورد برق + با برق – حداكثر ظرف يكساعت به گشت ارشاد گزارش شود.
- چنانچه كسى را برق بگيرد حق لرزيدن و بندرى زدن ندارد!

https://youtu.be/XLWr8w5tXAE
19/07/2022

https://youtu.be/XLWr8w5tXAE

می دونید مرکز تولید زرشک جهان کجاست؟ درخت و باغ زرشک را تا به حال از نزدیک دیده‌اید؟ من هم مثل خیلی‌ها اصلا نمی‌دونستم زرشک روی بوته عمل می‌آید یا روی درخت، ...

Indirizzo

Florence
50122

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Galleria Artedove - Firenze pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Musei nelle vicinanze


Altro Galleria d'arte Florence

Vedi Tutte

Potrebbe piacerti anche