තඩියා - Thadiya

  • Home
  • තඩියා - Thadiya

තඩියා - Thadiya Matale

01/12/2023

සිංහල 100%
English 100%
ඉතිහාසය 100%
පුර: අධ්‍යාපනය 100%

ඔබට ඉගැන්වූ සියලු ගුරුවරුන්ට උපහාරක් වේවා..!

01/12/2023
01/12/2023

Join with us

01/12/2023

Join with us!

01/12/2023

Book now !

01/12/2023

Join with us !

17/10/2023

පොටො ගහන්න සිහියක් තිබ්බෙත් නෑ 😌

😪
24/09/2023

😪

උපකර අවශ්‍ය වී ඇත. හැකිතක් shere කරන්න.
23/09/2023

උපකර අවශ්‍ය වී ඇත. හැකිතක් shere කරන්න.

අප්පගේ ඩයල් නේ😁
08/07/2023

අප්පගේ ඩයල් නේ😁

30/06/2023

Pasindu Thishara 🥴

31/12/2022
04/10/2022

නිවන් සුව ලැබේවා🏳️🥺

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when තඩියා - Thadiya posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your museum to be the top-listed Museum?

Share