Art Barns Lolland

  • Home
  • Art Barns Lolland

Art Barns Lolland Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Art Barns Lolland, Art Museum, .

Art Barns Lolland is a new museum institution that will exhibit a permanent collection of large-scale art installations created by the world's most significant contemporary artists in the impressive cultural-historical building heritage that exists across the Danish islands of Lolland-Falster. We will take visitors on a journey across the islands to experience the connection between 250 years of c

ultural history and outstanding art installations from the 21st century. The concept development of Art Barns Lolland is supported by Lolland Municipality, Guldborgsund Municipality, the Business Lolland-Falster Foundation, Realdania, and Museum Lolland-Falster.

I den idylliske havneby Nysted ligger Bønnelyches Pakhus, navngivet efter den lokale købmand Christian Bønnelyche og opf...
14/09/2023

I den idylliske havneby Nysted ligger Bønnelyches Pakhus, navngivet efter den lokale købmand Christian Bønnelyche og opført som kornmagasin i 1851.

Pakhuset rummer næsten 800 m2 fordelt på tre etager, og den solide bjælkekonstruktion vidner om bygningens historiske funktion, hvor hver etage har skulle bære en meget stor vægt. Relieffer af den romerske handelsgud Merkur figurerer på vinduernes støbejernsluger og illustrerer Nysted som et historisk knudepunkt for handel.

Byen opstod i slutningen af 1200-tallet omkring Aalholm Slot og et Franciskanerkloster, der lå her indtil Reformationen. I mange år var Nysted en driftig handelsby med gode handelsforbindelser til de nordtyske byer samt København og resten af Norden. Især handlede man med korn og kvæg, mens man importerede varer som kaffe, te, bomuld, silke, jern og træ.

Bønnelyches Pakhus, der i dag er fredet, ligger i kernen af Nysteds velbevarede bymiljø med adskillige bindingsværkshuse og andre tidstypiske huse. I dag byder Nysted på flere restauranter og specialbutikker (bl.a. Restaurant Ö, Nysted Vin, Nysted Gaardbutik, Nysted bageri) foruden den naturskønne Digterrute navngivet efter digteren Emil Aarestrup, der var byens læge i 1827-1838.

Vi glæder os til at fortælle mere om planerne for en Art Barn i det historiske pakhus, der allerede i dag med jævne mellemrum huser kulturelle aktiviteter (takket være Det Blå Tårn). Som noget ganske særligt vil Bønnelyches Pakhus være den foreløbig eneste Art Barn, hvor kunsten opleves på flere etager.

Fotos: Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

–––––

In the idyllic harbor town of Nysted, you’ll find Bønnelyche's Warehouse, named after the local merchant Christian Bønnelyche and built for the storage of grain in 1851.

The warehouse covers almost 800 square meters spread over three floors, and the sturdy beam construction reflects the building's historical function, where each floor had to bear a significant weight. Reliefs of Mercury, the Roman god of trade, are featured on the windows' cast-iron shutters emphasizing Nysted as a historic hub for trade.

The town originated in the late 13th century around Aalholm Slot and a Franciscan monastery, which was located here until the Reformation. For many years, Nysted was a bustling trading town with strong connections to the North German cities as well as Copenhagen and the rest of the Nordic region. The main exports were grain and cattle, while imported goods included coffee, tea, cotton, silk, iron, and timber.

Bønnelyche's warehouse, now a protected historic site, is centrally located in Nysted’s well-preserved urban environment with several timber-framed houses and other period buildings. Today, Nysted offers several restaurants and specialty shops, along with the scenic Poet's Route named after the poet Emil Aarestrup, who served as the town's doctor from 1827 to 1838.

We look forward to sharing the plans for an Art Barn in the historic warehouse, which already occasionally hosts cultural activities today. As something quite special, Bønnelyche's Warehouse will be the only Art Barn, to begin with, where art will be experienced on multiple floors.

Photos by Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

På det nordvestlige Lolland ligger herregården Pederstrup omgivet af Reventlowparken, der blev anlagt som romantisk land...
15/08/2023

På det nordvestlige Lolland ligger herregården Pederstrup omgivet af Reventlowparken, der blev anlagt som romantisk landskabshave efter engelsk forbillede i midten af det 19. århundrede.

Herregården var engang hjemsted for lensgreve C.D.F. Reventlow (1748-1827), der i sin samtid var statsminister og en visionær reformator, og huser i dag Reventlow-Museet Pederstrup, der beretter historien om familien Reventlow og livet på Pederstrup for 200 år siden.

Sammen med Museum Lolland-Falster vil vi i Reventlowparken åbne en Art Barn, der vil invitere besøgende til at udforske den historierige landskabshave og forbindelserne mellem C.D.F. Reventlow, den lokale historie og vores sammenflettede og komplekse globale historier.

C.D.F. Reventlow var en pioner inden for landbrug og skovbrug, og på sine egne jorde praktiserede han sine idealer længe før, de blev til love. Han afskaffede hoveriet for fæstebønder og husmænd, og i Oplysningstidens ånd var han en af de drivende kræfter, der arbejdede på at sikre den almene borgers rettigheder, f.eks. ved at sikre alle danske børns ret til uddannelse ved skoleloven i 1814.

Vi ser frem til at dele planerne om en Art Barn i Reventlowparken, der vil give endnu flere anledning til at besøge Pederstrup og udforske herregårdens rige historie.

Fotos: Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland

–––––

In the forested landscape of Northwest Lolland, you’ll find the manor of Pederstrup surrounded by the Reventlow Park landscaped in English romantic style in the mid-19th century.

The manor was once the residence of Count C.D.F. Reventlow (1748-1827), who was a Danish reformer and Prime Minister in his time, and today it houses Reventlow-Museet Pederstrup, which tells the story of the Reventlow family and life at Pederstrup 200 years ago.

Together with the historical museum, we plan to open an Art Barn in the park, inviting visitors to explore the scenic landscape and connections between the local history of Reventlow and our intertwined and complex global histories.

C.D.F. Reventlow was a pioneer in agriculture and forestry, and on his own lands, he practiced his ideals long before they were established as laws. He abolished serfdom for tenant farmers and cottagers, and in the spirit of the Enlightenment, he was one of the driving forces ensuring the rights of the common people, e.g., by securing all Danish children the right to education in 1814.

We look forward to reveal details about the Art Barn, providing even more reason for people to visit and explore the rich history of Pederstrup.

Photos by Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

I begyndelsen af 1800-tallet var Søholt samlingssted for mange af tidens store kunstnere, bl.a. Bertel Thorvaldsen og Ad...
28/06/2023

I begyndelsen af 1800-tallet var Søholt samlingssted for mange af tidens store kunstnere, bl.a. Bertel Thorvaldsen og Adam Oehlenschläger, og daværende godsejer F.J.C. von Bertouch skabte sammen med sin hustru Louise en kunstnerisk og litterær kreds på godset.

Søholt Gods opstod i 1576, smukt placeret mellem skov og marker og grænsende til det fredede naturområde ved Naturpark Maribosøerne. Godsets store barokhave blev anlagt i 1690’erne og rummer både blomster- og frugthaver. Dengang kiggede man til Versailles for inspiration til havens stramme alléer og stier omkranset af geometriske hække. I 1920erne anlagde godset en engelsk, romantisk have med græsplæne ned mod søbredden, store rododendron og flere træer.

Syd for hovedbygningen ligger godsets avlsgård med tre store stald- og ladebygninger placeret omkring en stor gårdsplads. Det monumentale anlæg, der blev opført efter en brand i 1917, var et udtryk for samtidens mest avancerede landbrugsbyggeri og havde ved opførelsen en direkte forbindelse til det lokale jernbanenet og roefabrikken i Maribo.

På en lige akse fra herregården ligger den store kostald flankeret af en længe tilegnet ungkvæg og en anden til heste. I den mægtige kostald, der i sin tid kunne rumme 270 malkekøer, planlægger vi at åbne en Art Barn.

Søholt er i dag hjemsted for familien von Lüttichau og har åbent for besøgende i barokhaven, der blev renoveret i 2010.

Fotos: Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

–––––

In the early 19th century, Søholt served as a gathering place for many great artists of the era, including Bertel Thorvaldsen and Adam Oehlenschläger, and the then-owner F.J.C. von Bertouch, together with his wife Louise, created an artistic and literary circle on the estate.

Søholt Manor originated in 1576, beautifully situated amidst forests and fields, adjacent to the protected natural area of the Maribo Lakes. The estate's grand baroque garden was established in the 1690s and encompasses both flower and fruit gardens. At that time, inspiration for the garden's formal avenues and paths bordered by geometric hedges was drawn from Versailles. In the 1920s, the estate added an English romantic garden with a lawn sloping down to the lakeshore, featuring several trees and large rhododendrons.

South of the main building you will find the estate's farmyard, with three large stable and barn buildings arranged around a spacious courtyard. The monumental complex, constructed after a fire in 1917, represented the most advanced agricultural architecture of the time and had direct connections to the local railway network and the sugar beet factory in Maribo.

The large cowshed is positioned in a straight axis from the manor house, with a dedicated wing for young cattle on one side and another for horses on the other. In the imposing cowshed, which could accommodate 270 dairy cows at the time, we plan to open an Art Barn.

Today, Søholt is the residence of the von Lüttichau family and is open to visitors in the baroque garden, which was renovated in 2010.

Photos by Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

Carl og Anne Marie Carl Nielsen, Kristian Zahrtmann og Olaf Rude har alle opholdt sig på Fuglsang Herregaard, hvor famil...
26/06/2023

Carl og Anne Marie Carl Nielsen, Kristian Zahrtmann og Olaf Rude har alle opholdt sig på Fuglsang Herregaard, hvor familien de Neergaard fra 1819 fyldte stuerne med liv og arbejdende kunstnere og komponister. Netop det fredede naturområde Skejten ved Fuglsang valgte Rude som motiv, da han i 1949 fik bestilling på to malerier til Folketingssalen på Dronningens Christiansborg Slot i anledning af 100-året for Junigrundloven.

Den kunstneriske tradition spirer endnu på Fuglsang, og i 2008 åbnede Fuglsang Kunstmuseum i en nyopført bygning med en samling af nogle af dansk kunsthistories væsentligste kunstnere fra 1780 og frem. I den tidligere forpagterbolig kan man opleve Ensemble Storstrøm / Danish Chamber Players og levende koncerter, og på Fuglsang Herregaard, hvis historie rækker helt tilbage til 1368, er det muligt at overnatte i den historiske hovedbygning fra 1869 (Fuglsang Herregaard Hotel) og nyde en middag i de storslåede stuer, der står som de Neergaard indrettede dem.

Mellem kunstmuseet og herregården ligger denne ladebygning, der blev opført omkring 1851. Dens oprindelige hvidkalkede mure, staldvinduer og røde porte er bevaret, mens bygningen bærer præg af skiftende funktioner gennem tiden.

Med en Art Barn i den lange ladebygning fortsætter vi den kunstneriske tradition på Fuglsang og binder fortiden og nutiden sammen i samarbejde med herregården og museet ved siden af, der også vil udvide med samtidsværker i den omkringliggende park.

–––––

Carl and Anne Marie Carl Nielsen, Kristian Zahrtmann, and Olaf Rude have all stayed at Fuglsang Manor, where the de Neergaard family offered residence to working artists and composers since 1819. Rude chose the protected natural area Skejten at Fuglsang as his motif, when he received a commission in 1949 for two paintings for the Danish Parliament at Christiansborg Castle on the occasion of the 100th anniversary of the first Danish Constitution.

The artistic tradition still thrives at Fuglsang, and in 2008, Fuglsang Kunstmuseum opened in a newly constructed building, housing a collection of some of the most significant Danish artists from 1780 onwards. In the former tenant’s residence and dairy, you can experience Ensemble Storstrøm and live concerts, and at Fuglsang Herregaard, which dates back to 1368, it is possible to stay overnight in the historic main building from 1869 and dine in the halls, which remain as arranged by the de Neergaard family.

Between the art museum and the manor, lies this barn, which was built around 1851. Its original whitewashed walls, stable windows, and red doors have been preserved, and the building shows marks of changing functions over time.

With an Art Barn in the long barn, we continue the artistic tradition at Fuglsang, connecting the past and the present together with the manor and the museum next door, which will also expand with contemporary art in the surrounding park in the coming years.

I hjertet af Vennerslund finder du denne store ladebygning med røde murstensbånd og staldvinduer, der har en længde på h...
19/06/2023

I hjertet af Vennerslund finder du denne store ladebygning med røde murstensbånd og staldvinduer, der har en længde på hele 80 meter.

Bygningen var oprindeligt tækket med strå og bærer i dag et karakteristisk rødt tegltag. Den blev opført i 1880’erne som hjem for godsets køer og har siden haft skiftende funktioner, bl.a. som ridehus, hvorfor gulvet er dækket af sand.

I dag anvendes laden til opbevaring af landbrugsmaskiner og vil de kommende år få nyt liv og formål som en del af Art Barns Lolland.

Mens Lolland gennem århundreder har været præget af privatejede herregårde, har Falster fra middelalderen tilhørt Det danske kongehus og var i 1700-tallet et af kongens rytterdistrikter i en periode, hvor et nationalt forsvar med ryttere til hest var under opbygning.

Da krongodset blev solgt på auktion i 1766, blev 10 herregårde udstykket, og en af dem var Vennerslund på det nordlige Falster, der blev købt af to gode venner fra København, Peter Thestrup og Hans Tersling. De gav stedet sit nye navn: Vennerslund. Godset har de seneste 200 år været hjemsted for familien Grandjean og nu Brockenhuus-Schack.

Fotos: Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

–––––

At the heart of Vennerslund, you’ll find this large barn building with red brick bands and stable windows, stretching 80 meters in length.

The building was originally thatched with straw and now has a distinctive red tile roof. It was constructed in the 1880s as a home for the estate's cows and has since had various functions, including a riding arena, which is why the floor is covered in sand.

Today, the barn is used for storing agricultural machinery and will be revitalized and repurposed in the coming years as part of Art Barns Lolland.

While Lolland has been shaped by privately owned manor houses for centuries, the island of Falster belonged to the Danish royal family from the Middle Ages and was one of the king's cavalry districts in the 18th century, during a period when a national defense with horse riders was being established.

When the crown estate was sold at auction in 1766, ten manor houses were divided, and one of them was Vennerslund here in northern Falster, which was bought by two good friends from Copenhagen, Peter Thestrup and Hans Tersling. They gave the place its new name: ‘Vennerslund’ (which translates to ‘Friends' Grove’ in English). The estate has since been home of the Grandjean and now Brockenhuus-Schack family for more than 200 years.

Photos by Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

For enden af alléen, der fører op til Søllestedgaard Gods, står denne store ladebygning fra 1937.Bygningen blev genopfør...
13/06/2023

For enden af alléen, der fører op til Søllestedgaard Gods, står denne store ladebygning fra 1937.

Bygningen blev genopført efter en omfattende brand, hvor årets høst nedbrændte sammen med store dele af drifts- og staldbygningerne. Tilbage stod ladebygningens oprindelige murværk fra før 1780, der endnu er bevaret. Den nye ladebygning er bygget af træ fra egen skov og opskåret på et savværk, godsejer Laurits Theophil Jørgensen opførte til genopbygning af avlsgården. Til at tegne den nye ladebygning inviterede Jørgensen den forhenværende borgmester i Nysted, arkitekt Johannes Christian Holck, og sammen tog de til England for at finde inspiration i den engelske landbrugsarkitektur, der siden middelalderen har været kendetegnet ved store, åbne rum bygget op omkring imponerende lette tømmerkonstruktioner.

Søllestedgaards første ejere kan dateres tilbage til 1400-tallet, og i årenes løb har godset været ejet af Det danske kongehus ad to omgange. Siden 1810 har Søllestedgaard tilhørt familien Jørgensen og er i mere end 200 år gået i arv gennem generationer. For få år siden gennemgik godsets tidligere hestestald en gennemgribende renovering, og i dag rummer den en restaurant og gårdbutik. Her kan besøgende smage på de mange grøntsager, urter og blomster, der spirer i køkkenhaven, og inden længe åbner også et bryghus, hvor ølproduktionen kan overværes og prøvesmages.

Vi glæder os til at fortælle om vores konkrete planer for en Art Barn i den store ladebygning og til at udfolde de lokale historier på Søllestedgaard, hvor vi vil skabe endnu flere oplevelser for besøgende, der lægger vejen forbi Søllested.

Fotos: Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

–––––

At the end of the road leading to Søllestedgaard, stands this large barn building from 1937.

The building was reconstructed after an extensive fire, which destroyed the year's harvest along with large parts of the operational and stable buildings. The brickwork, dating back to before 1780, was intact and is still preserved. The new barn building was constructed using wood from the estate's own forest, which was cut at a sawmill established by estate owner Laurits Theophil Jørgensen for the rebuilding of the farm. To design the new barn building, Jørgensen invited the former mayor of Nysted, architect Johannes Christian Holck, and together they traveled to England to find inspiration in English agricultural architecture, which has been characterized by large open spaces built around impressive lightweight timber structures since the Middle Ages.

The first owners of Søllestedgaard can be traced back to the 15th century, and over the years, the estate has been owned by the Danish royal family twice. Since 1810, Søllestedgaard has belonged to the Jørgensen family and has been passed down through generations for over 200 years. A few years ago, the estate's former horse stable underwent a thorough renovation, and today it houses a restaurant and a farm shop. Visitors can taste the many vegetables, herbs, and flowers that thrive in the kitchen garden, and soon a brewery will also open where beer production can be observed and tasted.

We look forward to sharing our plans for an Art Barn in the large barn building and unfolding the local stories at Søllestedgaard, where we will create even more experiences for visitors who come by Søllested.

Photos by Anne Prytz Schaldemose, © Art Barns Lolland.

Bliv klogere på de mange historier, der gemmer sig i de kulturhistoriske bygninger på Lolland-Falster: Vi har inviteret ...
01/06/2023

Bliv klogere på de mange historier, der gemmer sig i de kulturhistoriske bygninger på Lolland-Falster:

Vi har inviteret Anne Prytz Schaldemose til at indfange sjælen og det store potentiale, vi ser i de kulturhistoriske bygninger på tværs af Lolland-Falster, som vi de kommende år vil vække til live som Art Barns.

Følg med de kommende uger, hvor vi deler en håndfuld af de lokale historier, som bygningerne vidner om.

Enten her på Facebook eller på vores Instagram: https://instagram.com/artbarnslolland/

–––––

Discover the stories of the cultural-historical buildings of Lolland-Falster:

We invited Anne Prytz Schaldemose to capture the soul and the great potential we see in the cultural-historical buildings across the islands of Lolland-Falster, which we will bring to life as Art Barns in the years to come.

Follow along in the coming weeks, as we share some of the local stories that the buildings bear witness to.

Tak til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen for at besøge Art Barns Lolland. Det var en fornøjelse at vise dig laden ve...
15/06/2022

Tak til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen for at besøge Art Barns Lolland. Det var en fornøjelse at vise dig laden ved Fuglsang fra 1850.

Også stor tak til alle, der mødte op til mødet på Fuglsang Kunstmuseum – og for de fine taler fra kulturministeren og fra borgmestrene i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, Simon Hansen og Holger Schou Rasmussen.

Vi glæder os til at invitere jer alle indenfor igen.

–––––

Thank you, Ane Halsboe-Jørgensen, Danish Minister for Culture, for your visit and support.

It was a pleasure showing you the barn at Fuglsang from 1850 and to hear you speak together with the Mayors of Guldborgsund and Lolland Municipalities, Simon Hansen and Holger Schou Rasmussen.

Thank you to everyone who showed up at Fuglsang Kunstmuseum.

We look forward to welcoming you all back.

The Danish Minister for Culture, Ane Halsboe-Jørgensen, will visit Art Barns Lolland on Monday, June 13, at Fuglsang Kun...
10/06/2022

The Danish Minister for Culture, Ane Halsboe-Jørgensen, will visit Art Barns Lolland on Monday, June 13, at Fuglsang Kunstmuseum next to this beautiful barn from 1850.

On this occasion, we invite you to a meeting at Fuglsang Kunstmuseum at 1 PM, where everyone is welcome.

Besides Ane Halsboe-Jørgensen, the Mayors of Guldborgsund and Lolland Municipalities, Simon Hansen and Holger Schou Rasmussen, will be speaking.

If you want to participate, sign up by sending an e-mail to [email protected]

–––––

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen besøger Art Barns Lolland på mandag den 13. juni på Fuglsang Kunstmuseum ved siden af denne smukke lade fra 1850.

I den anledning inviterer vi til møde på Fuglsang Kunstmuseum klokken 13, hvor alle er velkomne.

Udover Ane Halsboe-Jørgensen taler borgmestrene i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, Simon Hansen og Holger Schou Rasmussen.

Ønsker du at deltage, så tilmeld dig ved at sende en e-mail til [email protected]

Vel mødt!

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Art Barns Lolland posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your museum to be the top-listed Museum?

Share