ހދ. ކުރިނބީގެ ތާރީޚް - HDh. Kurinbi ge thaareekh

  • Home
  • ހދ. ކުރިނބީގެ ތާރީޚް - HDh. Kurinbi ge thaareekh

ހދ. ކުރިނބީގެ ތާރީޚް - HDh. Kurinbi ge thaareekh މިއީ ކުރިނބީގެ ތާރީޚީ ޚަބަރުތައް، ފަހުގެ ޖީލުތަކަށް ފ

18/06/2022

ދޮން ނިކަ ޕާކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޕާކު ހުޅުވައި ދެއްވީ ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ސިރާޖު އަދި ކުރިނބީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް

ތާރީޚަކީ 18 ޖޫން 2022 (ހޮނިހިރު)

18/06/2022
ދުވަހަކީ:🗓️ 02 މެއި 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަސް.🗓️ 01 ސައްވާލް 1443.- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި (މިސްކިތުން ބޭރުގައި) ކުރިނބީގައި ކުރެވު...
02/05/2022

ދުވަހަކީ:
🗓️ 02 މެއި 2022 ވީ ހޯމަ ދުވަސް.
🗓️ 01 ސައްވާލް 1443.

- ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި (މިސްކިތުން ބޭރުގައި) ކުރިނބީގައި ކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަަމަ ޢީދު ނަމާދު.
- ކުރިން ނަމާދު ކުރެވެމުން އައީ މިސްކިތްތަކުގައި.
- މިފަހަރުގެ ނަމާދު ކުރެވުނީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި.

ކުރިނބީ - އިރުގެ އަލިން އުފެއްދި ކަރަންޓް މުޅި ރަށަށް ދިން ފުރަތަމަ ރަށް 👍https://avas.mv/115514
13/03/2022

ކުރިނބީ - އިރުގެ އަލިން އުފެއްދި ކަރަންޓް މުޅި ރަށަށް ދިން ފުރަތަމަ ރަށް 👍
https://avas.mv/115514

ދުވަހަކީ:🗓️ 10 މާރިޗު 2022 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.🗓️ 06 ޝަޢުބާން 1443.- 28 އަހަރު ފަހުން، ސޯލަރ އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މުޅ...
10/03/2022

ދުވަހަކީ:
🗓️ 10 މާރިޗު 2022 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.
🗓️ 06 ޝަޢުބާން 1443.

- 28 އަހަރު ފަހުން، ސޯލަރ އެނަރޖީ ބޭނުންކޮށްގެން މުޅިރަށަށް އެއްކޮށް ކަރަންޓު ދިނުން. (ޓެސްޓު ކުރުމަށް)
- މިހާރުވަނީ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރުތައް ނިވާލައިފައި.

ދުވަހަކީ:🗓️ 06 ފެބުރުއަރީ 2022 ވީ އާދީއްތަ ދުވަސް.🗓️ 05 ރަޖަބު 1443- މި ރަށުގެ ނަރުދަމާ އެޅުމަށްޓަކައި އަމީނީ މަގު ކޮނުމ...
06/02/2022

ދުވަހަކީ:
🗓️ 06 ފެބުރުއަރީ 2022 ވީ އާދީއްތަ ދުވަސް.
🗓️ 05 ރަޖަބު 1443

- މި ރަށުގެ ނަރުދަމާ އެޅުމަށްޓަކައި އަމީނީ މަގު ކޮނުމުގެ ތެރެއިން،
- މަސްޖިދުލް ސަލާމް (ކުޑަ މިސްކިތް)، ހުރި ހިސާބުން ފެނުނު މިނިކަށި ތަކުން ބައެއް

ދުވަހަކީ:🗓️ 04 ޖެނުއަރީ 2022 ވީ އަންގާރަ ދުވަސް.🗓️ 01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި ހދ.ކުރިނބީ ކައުނ...
05/01/2022

ދުވަހަކީ:
🗓️ 04 ޖެނުއަރީ 2022 ވީ އަންގާރަ ދުވަސް.
🗓️ 01 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރާއި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބަނދަރު މަރާމާތުކޮށް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ކުރިނބީ ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
📷
Kurin'bi Council
MP Hussain Ziyad - Fittey

މިއަދަކީ:🗓️ 25 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.🗓️ 20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443✍️ ހދ.ކުރިނބީ ސާދީވިލާ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ...
25/11/2021

މިއަދަކީ:
🗓️ 25 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.
🗓️ 20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

✍️ ހދ.ކުރިނބީ ސާދީވިލާ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (ބޮޑުތަރި މުޙައްމަދު / ދޮންކެޔޮ ބޮޑުބެ) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މި ފަނާވަނިވި ދުނިޔެ ދޫކޮށް، ﷲ ޙަޟްރަތަށް ދަތުރުކޮށްފައި.
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن

✍️ މާތް اَللّٰهُ, މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! އަދި ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

މިއަދަކީ:🗓️ 20 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަސް.🗓️ 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443✍️ ހދ.ކުރިނބީގައި "ޕޮއިސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުނ...
20/11/2021

މިއަދަކީ:
🗓️ 20 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަސް.
🗓️ 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

✍️ ހދ.ކުރިނބީގައި "ޕޮއިސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ކަރަންޓް ނެޓް ވޯކް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
✍️ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރަށުގެ މުޅި ނެޓް ވޯކް ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ.

މިއަދަކީ:🗓️ 20 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަސް.🗓️ 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443✍️ ހދ.ކުރިނބީގައި "ޕޮއިސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުނ...
20/11/2021

މިއަދަކީ:
🗓️ 20 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަސް.
🗓️ 14 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

✍️ ހދ.ކުރިނބީގައި "ޕޮއިސް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ކަރަންޓް ނެޓް ވޯކް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
✍️ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ރަށުގެ މުޅި ނެޓް ވޯކް ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެ.

މިއަދަކީ:🗓️ 04 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.🗓️ 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ޔޫތު މޫވް...
04/11/2021

މިއަދަކީ:
🗓️ 04 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަސް.
🗓️ 29 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ކުރިނބީ ޔޫތު މޫވްމަންޓް ގުޅިގެން ހދ. ކުރިނބީގައި، ޕްރައިމް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ފެށުން.
Kurin'bi Council
Kurinbee Youth Movement
Prime Fertilizers Maldives Pvt Ltd.

04/11/2021
ކުރިނބީގައި، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ (03 ނޮވެމްބަރ 2021 - ބުދަ)📷 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ބޮޑުގ...
03/11/2021

ކުރިނބީގައި، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
(03 ނޮވެމްބަރ 2021 - ބުދަ)

📷 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް (ބޮޑުގެ)

މިއަދަކީ:🗓️ 3 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުދަ ދުވަސް.🗓️ 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443މިއަދު، ފާހަކޮށްލެވޭ 3 ކަމެއް ކުރިއަށް ދިޔަ.1. ނ...
03/11/2021

މިއަދަކީ:
🗓️ 3 ނޮވެމްބަރު 2021 ވީ ބުދަ ދުވަސް.
🗓️ 28 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

މިއަދު، ފާހަކޮށްލެވޭ 3 ކަމެއް ކުރިއަށް ދިޔަ.
1. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
2. ސޯލަރ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ކަރަންޓް ކޭބަލު ވަޅުލަން ފެށުން
3. ކުރިނބީ ސްކޫލްގެ PTA ގެ ފަރާތުން، ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުން (ބެލެނިވެރިންނާއި ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުން، 6 ގްރޫޕަށް ބަހާލައިގެން ބޭއްވި މައުރަޒުގައި ޖުމުލަ -/61,091 ރުފިޔާ ލިބުނު)

03/11/2021

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ޕޭޖަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން.
- ޝުކުރިއްޔާ
Welcome to you all

Address


Telephone

+9609977125

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ހދ. ކުރިނބީގެ ތާރީޚް - HDh. Kurinbi ge thaareekh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Museum

Send a message to ހދ. ކުރިނބީގެ ތާރީޚް - HDh. Kurinbi ge thaareekh:

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Museum
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your museum to be the top-listed Museum?

Share